DARMOWA DOSTAWA OD 400 zł

Zapisz się do newslettera i otrzymaj jednorazowy rabat -10% na pierwsze zakupy!

KONTAKT : 882 853 414

Regulamin promocji


„Promocja Mikołajkowa”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji marketingowej Promocja Mikołajkowa (zwanej dalej „Promocją") jest PM SPORT P.LEWANDOWSKI M.WOJTIUK SP.J. FRANCISZKA KLIMCZAKA 1, 02-797 WARSZAWA zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców prowadzonym przez – SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000096625, NIP: 5221002164 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Wszelkie czynności związane z realizacją Promocji będą wykonywane przez Organizatora.
 3. Promocja odbywa się na podstawie postanowień niniejszego regulaminu (zwanego dalej "Regulaminem") oraz obowiązujących przepisów prawa.
 4. Promocja obejmuje wyłącznie towary oferowane przez Organizatora w ramach sklepu internetowego: https://pocwarszawa.pl/  zwany dalej: „Sklepem internetowym” w cenie regularnej, tj. ich cena nie została obniżona w ramach innych promocji lub wyprzedaży (zwane dalej „Towarami".)
 5. Promocja odbywa się w okresie od 02/12/2023 do 06/12/2023
 6. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
 7. Promocja polega na udzieleniu Uczestnikom Rabatu na Produkty zakupione w Sklepie internetowym. „Rabat” oznacza możliwą do uzyskania przez Uczestnika Promocji, w ramach Promocji korzyść w postaci obniżenia ceny Produktu o określoną procentowo wartość. Wartość przyznanego Rabatu zależna jest od ilości zakupionych w ramach jednej transakcji Produktów.
 8. Uczestnik Promocji nie może równocześnie skorzystać z rabatów udzielanych u Organizatora, jak również z innych ofert promocyjnych, kart lub kodów zniżkowych, obowiązujących w ramach Sklepu internetowego w Czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych ofert lub zniżek w Czasie trwania Promocji, Uczestnikowi zostaje przyznana oferta najkorzystniejsza dla Uczestnika.
 9. Treść Regulaminu jest dostępna w Czasie trwania Promocji na stronie internetowej : https://pocwarszawa.pl/ 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Udział w Promocji jest bezpłatny.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest niezbędnym warunkiem udziału w Promocji, a tym samym uzyskania przewidzianych w nim Rabatów.
 3. Dokonując zakupu na sklepie internetowym https://pocwarszawa.pl/ i korzystając z Promocji akceptujesz niniejszy regulamin Promocji.

 

 

 

 1. ZASADY PROMOCJI
 1. Celem Promocji jest umożliwienie zakupienia Produktów możliwie największej liczbie Uczestników.
 2. Uczestnik Promocji kupując w Sklepie internetowym wymaganą w ramach Promocji ilość Produktów w ramach jednej transakcji, otrzymuje jeden Rabat na zakupione Produkty w wysokości ustalonej według założeń:

przy zakupie 2 (dwóch) i więcej Produktów - cena Produktów zostaje obniżona poprzez naliczenie Rabatu w wysokości 20% ceny regularnej obu produktów.

 1. Rabat dotyczy ceny regularnej Produktu, czyli ceny nieprzecenionej i bez uwzględniania zniżki lub rabatu wynikających z innych akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Produkt zakupiony przez Uczestnika w cenie innej niż regularna nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu Rabatu i nie uczestniczy w Promocji.
 3. Naliczenie Rabatu odbywa się w chwili finalizacji dokonywania zakupów w Sklepie internetowym w tzw. „koszyku” automatycznie. Uczestnik promocji nie musi dokonywać żadnych dodatkowych czynności.
 4. Uczestnicy Promocji mogą korzystać z Promocji wielokrotnie w Czasie trwania Promocji.
 5. Organizator ma prawo odmówić naliczenia Rabatu w przypadku dokonania zakupu po zakończeniu Czasu trwania Promocji, jak również w przypadku niespełnienia warunków udziału w Promocji wskazanych w Regulaminie.
 6. Uczestnicy Promocji nie są uprawnieni do wymiany Rabatu na korzyść pieniężną lub ekwiwalent pieniężny. Prawo do otrzymania Rabatu nie może być przeniesione na inną osobę.
 7. W przypadku zakupu przez Uczestnika Promocji Produktów w ramach Promocji w Sklepie internetowym ma on prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez jakiekolwiek przyczyny, na zasadach które zostały uregulowane w regulaminie Sklepu internetowego https://pocwarszawa.pl//  oraz przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami, dalej „Ustawa o Prawach Konsumenta”).
 8. W przypadku zwrotu Produktów zakupionych w Czasie trwania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z Produktów, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych Produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie niezwróconych Produktu/ów (tj. Produktów, których zakup został stwierdzony jednorazowym paragonem).
 9. W przypadkach wskazanych w rozdziale 3 pkt 10 i 11 Regulaminu Uczestnik otrzyma zwrot środków pieniężnych według następujących zasad:
  1. gdy Uczestnik dokona zwrotu wszystkich zakupionych w ramach Promocji Produktów – otrzyma zwrot kwoty zapłaconej za zwracane Produkty;
 10. gdy Uczestnik dokona zwrotu części zakupionych w ramach Promocji Produktów – Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych Produktów (nie uwzględniając Produktów zwróconych) zgodnie z zasadami Promocji. W takim przypadku Organizator jest uprawniony do pomniejszenia zwracanej Uczestnikowi kwoty o różnicę wynikającą z ponownego przeliczenia Rabatu zgodnie z zasadami Promocji określonymi w Regulaminie, albowiem z zasad Promocji wynika, że Uczestnik nie otrzymałby danego Rabatu gdyby zawarł umowę sprzedaży w innym kształcie.
 11. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika Promocji do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi. Każde wzięcie udziału w Promocji stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.
 2. Uczestnikom Promocji oprócz Rabatów przewidzianych Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

POWYŻEJ 400ZŁ

DARMOWA

DOSTAWA

DARMOWY

ODBIÓR W SKLEPIE

ZWROT

DO 14 DNI

TYLKO ORYGINALNE
PRODUKTY